Δομή και λειτουργία του 3ου Δημοτικού

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΑ' ΤΑΞΗΒ' ΤΑΞΗΓ' ΤΑΞΗΔ' ΤΑΞΗΕ' ΤΑΞΗΣΤ' ΤΑΞΗ
Θρησκευτικά002211
Γλώσσα998877
Μαθηματικά554444
Ιστορία002222
Μελέτη Περιβάλλοντος332200
Γεωγραφία000022
Φυσικά000033
Κοιν. & Πολ. Αγωγή000011
Αισθητική Αγωγή443322
Φυσική Αγωγή333322
Αγγλικά223333
Ευέλικτη Ζώνη - Βιωματικές Δράσεις332200
2η Ξένη Γλώσσα000022
Τ.Π.Ε.111111
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ303030303030

Η Αισθητική Αγωγή περιλαμβάνει τα μαθήματα Εικαστικά, Μουσική και Θεατρική Αγωγή. Η κατανομή του διδακτικού χρόνου έχει ως εξής:

Εικαστικά: Α’ Τάξη: 2 ώρες, Β’ Τάξη: 2 ώρες, Γ’ Τάξη: 1 ώρα, Δ’ Τάξη: 1 ώρα, Ε’ Τάξη: 1 ώρα, ΣΤ’ Τάξη: 1 ώρα.
Μουσική: Α’ Τάξη: 1 ώρα, Β’ Τάξη: 1 ώρα, Γ’ Τάξη: 1 ώρα, Δ’ Τάξη: 1 ώρα, Ε’ Τάξη: 1 ώρα, ΣΤ’ Τάξη: 1 ώρα.
Θεατρική Αγωγή: Α’ Τάξη: 1 ώρα, Β’ Τάξη: 1 ώρα, Γ’ Τάξη: 1 ώρα, Δ’ Τάξη: 1 ώρα.